Projektujemy...

Szybki kontakt

Biuro Projektów ARCHIKON
ul. Godebskiego 5/2
20-400 Lublin

Godziny otwarcia:
pon - pt  8:00 - 16:00

tel./fax: 81 443 95 45
e-mail: kontakt@archikon.pl

Co to jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zanim omówimy treść mapy do celów projektowych, chcielibyśmy wyjaśnić kilka haseł:

Mapa zasadnicza (MAPA NIEAKTUALIZOWANA) – zgodnie z art.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnychTreść mapy zasadniczej obejmuje dane o: – ewidencji gruntów i budynków (katastrze), – zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej), – podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), – ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu). Mapa zasadnicza nieaktualizowana nie może służyć do celów projektowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę (budynków, sieci itp.)!. Istnieje możliwość projektowania remontów obiektów budowlanych na wektoryzacji mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza jest to mapa tylko w wersji papierowej!.

Wektoryzacja mapy – polega na pozyskaniu jej treści w postaci cyfrowej z określonego podkładu graficznego. Podkład może być rysunkiem – planem , szkicem lub schematem. Przy pomocy wektoryzacji pozyskiwane są wektory danych, określających położenie określonych obiektów (np. drogi, ulice, budynki) w przestrzeni. Aby dane były użyteczne, muszą być odpowiednio skalibrowane i wyeksportowane. Wektoryzacja mapy zasadniczej, mówiąc językiem nietechnicznym jest to przerysowanie mapy zasadniczej na komputer (do wersji wektorowej np. do programu Auto CAD).

Aktualizacja mapy – jest to czynność wykonywana przez uprawnionego geodetę mająca na celu doprowadzenie treści mapy znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową. Aktualizacja mapy jest wykonywana zazwyczaj w celu sporządzenia mapy do celów projektowych.

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy.

2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w pkt. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.

4. Mapy, o których mowa w pkt. 1, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy. Mapa powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę. Mapę możemy zamówić w wersji papierowej – analogowej (możliwość zeskanowania i podczepienia do programu Auto CAD w postaci rastru jpg lub pliku pdf) lub w postaci cyfrowej (wersji wektorowej do programu Auto CAD).